Vandaag geopend van 07:30 - 22:00

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor aan de voorzijde aangegeven periode en wordt daarna automatisch met 4 weken verlengd. Opzegging kan alleen schriftelijk via het door ons verstrekte “opzeggingsformulier”. Telefonische, mondelinge en/of opzeggingen via mail worden niet geaccepteerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn tot de eerste betaalperiode. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Artikel 2

Health Center ten Bokum is ten alle tijden geoorloofd om de contributie, echter met een maximum van 5% per jaar, aan te passen. Hierover wordt vooraf intern gecommuniceerd.

Artikel 3

De ingangsdatum van het abonnement is altijd de eerste van de opvolgende maand. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het lid, de deelnemer een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Health Center ten Bokum, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschap verschuldigd, te berekenen naar ratio van het extra aantal dagen.

Artikel 4

Betaling van de verschuldigde contributie geschiedt per 2-wekelijkse incasso en wordt per 2 weken geïnd. Bij niet tijdige ontvangst door Health Center ten Bokum van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bv stornering, onvoldoende saldo ed), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het lid, ook na in gebreke gesteld te zijn, alsnog niet aan de betalingsplicht voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Health Center ten Bokum is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

Artikel 5

Health Center ten Bokum is altijd gerechtigd een lidmaatschap te beëindigen. In geval van een betalingsachterstand heeft Health Center ten Bokum het recht de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.

Artikel 6

Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook dienen te worden betaald indien lid om welke reden dan ook niet deelneemt aan de lessen, dan wel geen gebruik maakt van de faciliteiten. Bij langdurige (minimaal 4 weken), ernstige ziekte, blessure en/of zwangerschap wordt hierop na overhandiging van een schriftelijk bewijs een uitzondering gemaakt. Dit bewijs dient lid aan de balie in te leveren. U ontvangt een ziekmelding in de vorm van een mutatieformulier. Dit bewijs dient u zorgvuldig te bewaren. Gedurende de ziekte, blessureperiode of zwangerschap betaald u de contributie in eerste instantie door. Bij terugkomst wordt voor u berekend hoeveel weken u, vanaf de datum van ziekmelding tot uw terugkomst tegoed heeft. Dit wordt dan verrekend met de incasso’s. na deze tegoedperiode wordt de betaling gecontinueerd. Bij verlies van het door ons verstrekte bewijs kunt u geen aanspraak maken op enig tegoed. In de tegoedperiode is het niet mogelijk om van abonnement te veranderen. De tegoedperiode mag maximaal 6 maanden bedragen en blijft maximaal 6 maanden bestaan. Abonnementen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet door een andere persoon worden gebruikt, dan wel worden opgemaakt.

Artikel 7

De openingstijden zijn door Health Center ten Bokum vastgesteld. Lid zal zich daarnaar moeten richten. Health Center ten Bokum is op officiële en nationale feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering en/of restitutie van het abonnementsgeld. Health Center ten Bokum heeft de mogelijkheid om ten allen tijden de openingstijden aan te passen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering en/of restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8

Lid verklaart bij ondertekening van dit formulier, dat lid zich houdt aan de door Health Center ten Bokum opgestelde voorwaarden, instructies en reglementen. Indien lid hierin in overtreding is, kan Health Center ten Bokum ten allen tijden het lidmaatschap beëindigen, echter dient lid de verschuldigde contributie over de lopende periode te voldoen.

Artikel 9

Health Center ten Bokum is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies, zoekraken of diefstal van goederen van lid. Buitenschoenen mogen niet in de sportfaciliteiten gedragen worden en sportschoenen dienen binnen aangetrokken te worden. Een handdoek, alsmede een bidon of fles met “sportdop” is verplicht en toestellen dienen schoon en droog achter gelaten te worden.